Vedtægter

Vedtægter 1976 med ændringer af 1982,1983,2000,2001, 2010, 2012, 2019 og 2023

§ 1 NAVN OG OMRÅDE

 Danmarks Bridgeforbunds distrikt Østsjælland, omfatter de bridgeklubber, der er medlem
 af Danmarks Bridgeforbund, og er hjemmehørende (har fast spillested) i området indenfor
 Hvidovre/Rødovre – Jyllinge /Roskilde – Køge, jfr. DBf – vedtægt, § 9.

§ 2 FORMÅL

 Distriktets formål er
  – at organisere og fremme turneringsbridge indenfor distriktet,
  – at være bindeled mellem klubberne og DBf,
  – at virke for klubbernes interesser i forhold til DBf,  
  – at udskrive og arrangere bridgeturneringer – herunder de af DBf påbudte officielle turneringer – indenfor distriktet,
  – at bistå spillere og klubber med vejledning i bridgespørgsmål.

§ 3 GENERALFORSAMLINGEN. KOMPETENCE OG STEMMEREGLER
1. Distriktets øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne er åben for alle klubmedlemmer
i distriktet samt for medlemmer af DBf´s hovedbestyrelse.
 
2. På distriktets generalforsamling har fremmødte klubber, der er hjemmehørende i det pågældende distrikt, hver én stemme pr påbegyndt 25 medlemmer, dog højst 10 stemmer pr. klub, beregnet efter medlemstallet den nærmest forudgående 31.december.

3. Stemmeretten udøves af den eller de af hver enkelt klub blandt dens medlemmer udpegede delegerede. Er der udstedt fuldmagt af den pågældende klubs bestyrelse til et eller flere medlemmer, udøves stemmeretten af den eller de befuldmægtigede.
 
4. Det skal straks efter generalforsamlingens begyndelse konstateres, hvilke klubber der er repræsenteret, og hvilke stemmetal de enkelte delegerede råder over.

5. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

§ 4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. maj og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skrivelse til samtlige klubber i distriktet, samt ved meddelelse på distriktets hjemmeside.

2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


    1. Valg af dirigent.    
    2. Konstatering af stemmetal.
    3. Distriktsbestyrelsens beretning.
    4. Aflæggelse af regnskabet.
    5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet og/eller kredsen.
    6. Meddelelser fra DBf.
    7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltpersoner
    8. Valg af distriktsbestyrelse.
            i. Valg af formand
            ii. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  10. Valg af medlem(er) til DBf´s repræsentantskab.
  11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen.

3. Dagsorden med angivelse af samtlige forslag, der skal behandles under Pkt. 7. skal udsendes til klubberne senest 10 dage før generalforsamlingen.

4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til distriktsbestyrelsen inden udgangen af marts måned. Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsordenen, med mindre 2/3 af de stemmer, de tilstedeværende råder over, afgives for et forslag herom

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når distriktsbestyrelsen finder det fornødent, eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af distriktets klubber eller 1/3 af det samlede stemmetal, skriftligt har fremsat motiveret ønske herom.

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med et varsel på mindst 14 dage, og med angivelse af endelig dagsorden.


§ 6 DISTRIKTSBESTYRELSEN
1. Distriktet ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig overfor generalforsamlingen. For at forpligte distriktet kræves mindst formandens og 3 bestyrelsesmedlemmers underskrifter. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller foretage dispositioner af større økonomisk betydning eller af usædvanlig art uden generalforsamlingens samtykke. For distriktets gæld hæfter alene distriktets formue.

2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formanden vælges ligeledes for en periode på 2 år.

3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen, men skal dog mindst være 2, foruden formanden.

4. Bestyrelsen vælger af sin midte 1 næstformand og 1 kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin arbejdsgang.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det ønskeligt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i det omfang, det skønnes fornødent.


§ 7 REPRÆSENTATION OVER FOR  DBF
Repræsentanter til DBf´s repræsentantskab vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Såfremt en repræsentant er forhindret i at udøve sine beføjelser som repræsentant, og også er forhindret i at udpege en repræsentant, jfr. DBf-vedtægt, § 5, stk. 8. udpeger distriktsbestyrelsen en suppleant. Det påhviler distriktsbestyrelsen at formidle kontakten med DBf, herunder at udpege kontaktmedlemmer til de af hovedbestyrelsen nedsatte komiteer.

§ 8 REGNSKAB 

Distriktets regnskabsår løber fra 1.1 til 31.12. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Udover den finansielle revision af regnskabet udfører de valgte revisorer også en kritisk revision i det omfang, som de finder nødvendigt og rapporterer til generalforsamlingen om fundne forhold.


§ 9 KONTINGENT

Efter vedtagelse på generalforsamlingen, kan det pålægges klubberne at betale et kontingent til distriktet for hvert medlem, i overensstemmelse med  DBf-vedtægt, § 11.


§ 10 TURNERINGSBESTEMMELSER

1. Til at forestå de turneringer, som distriktsbestyrelsen har vedtaget at afholde, eller som det af DBf (eller af kredsbestyrelsen) pålægges distriktet at afholde, udnævner distriktsbestyrelsen et turneringsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være medlem af distriktsbestyrelsen.
 
2. Distriktsbestyrelsen nedsætter et regelfortolkende udvalg på 3 medlemmer.

3. En klub, som arrangerer en åben turnering, skal senest 6 (seks) uger i forvejen meddele spilledagen til distriktet, der kan anbefale, at klubber vælger en anden spilledag. 


§ 11 OPLØSNING AF DISTRIKTET 

1. Til opløsning af distriktet kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for et forslag herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Af de 2 generalforsamlinger skal den ene være ordinær.

2. Indkaldelse til den anden af de 2 generalforsamlinger kan ikke ske, før forslaget er vedtaget på den første generalforsamling og godkendt på et repræsentantskabsmøde i DBf.

3. I tilfælde af opløsning overgår formuen til DBf. Er formuen dog negativ, bestemmer generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvorledes man skal forholde sig hertil.

4. Ændring af denne paragraf kræver samme majoritet og beslutningsgrundlag som nævnt i stk. 1 og stk. 2.